Productions

Contemporary Noh Theatre Series IX, “Taketori”

Contemporary Noh Theatre Series IX, “Taketori”

[Dates] Fri 5 October - Wed 17 October 2018 [Venue] Theatre Tram

Directed by Shuji Onodera
Text by Toshiko Hirata
Music by Umitaro Abe
General Concept by Mansai Nomura
Cast: Satomi Kobayashi / Shihori Kanjiya
Naoya Oda (Dairakudakan) / Rina Sakiyama / Momoko Fujita 
Genichiro Furukawa (Percussionist) / Noboru Sano (Shitekata actor in Hosho school of Noh)

More Info Watch Videos Book Tickets
Cirkus Cirkör “Limits”

Sweden - Japan 150 years / Setagaya Art Town 2018 Cirkus Cirkör “Limits”

[Dates] Fri 19 October - Sun 21 October 2018 [Venue] Setagaya Public Theatre

Creative team

Director and concept: Tilde Björfors
Composer: Samuel ”Looptok” Andersson

More Info Watch Videos Book Tickets
“The Silver Tassie”

“The Silver Tassie”

[Dates] Fri 9 November - Sun 25 November 2018 [Venue] Setagaya Public Theatre

Written by Seán O’Casey
Translation by Satsuko Fujino
Directed by Shintaro Mori
Cast:
Yuma Nakayama, Yusuke Yata, Eiji Yokota, Alisa Urahama, Seia Yasuda, Yuichi Tsuchiya

Kyouya Asada, Toshiji Iwabuchi, Youichi Imamura, Yonho Cho, Kensuke Komai, Katsuhito Amano
Takano Suzuki, Kumi Yoshida, Kumiko Noda, Miho Ishige, Chihiro Nagaishi, Miri  Akiyama

Akira Yamamoto, Masaru Aoyama, Satomi Nagano, Kazuyo Mita

 

 

More Info Book Tickets