Productions

“The Silver Tassie”

“The Silver Tassie”

[Dates] Fri 9 November - Sun 25 November 2018 [Venue] Setagaya Public Theatre

Written by Seán O’Casey
Translation by Satsuko Fujino
Directed by Shintaro Mori
Cast:
Yuma Nakayama, Yusuke Yata, Eiji Yokota, Alisa Urahama, Seia Yasuda, Yuichi Tsuchiya

Kyouya Asada, Toshiji Iwabuchi, Youichi Imamura, Yonho Cho, Kensuke Komai, Katsuhito Amano
Takano Suzuki, Kumi Yoshida, Kumiko Noda, Miho Ishige, Chihiro Nagaishi, Miri  Akiyama

Akira Yamamoto, Masaru Aoyama, Satomi Nagano, Kazuyo Mita

 

 

More Info