Past Performances

2010 ‐

Dates 05/05 Wed 2010 ‐ 05/09 Sun 2010
Venue Theatre Tram 
Artists A:[ Written by ] Yukio Mishima [ Directed by ] Kenichi Tani(DULL-COLORED POP)
B:[ Written by ] Minoru Betsuyaku  [ Directed by ] Yukio Shiba(Mamagoto)
C:[ Written by ] Shogo Ota [ Directed by ] Norihito Nakayashiki(Kakikuukyaku)

A:[ Performed by ] Shiro Ishimota/Seika Kuze/Miki Nakamura/Sachiko Matsuura/Kazutoyo Yoshimi
B:[ Performed by ] Yoshihiro Kasuya/Shoichiro Tanigawa/Takamasa Tamaki/Keiji Fukushi/Bengaru/the other
C:[ Performed by ] Junko Uchida/Yoshihiro Kasuya/Seika Kuze/Shoichiro Tanigawa/Miki Nakamura/Bengaru/Sanae Miyata/Kazutoyo Yoshimi

※the syllabary order

Dates 05/29 Sat 2010 ‐ 05/30 Sun 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written and Directed by ] Teresa Ludovico
[ Perfomed by ] Ookata Hisako/Noboru Matsuhashi/Rie Toyoshima/Tatsuya Kusuhara/Madoko Hagi
Dates 07/02 Fri 2010 ‐ 07/12 Mon 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written by ] Marius Von Mayenburg
[ Translated by ] Yoko Naito
[ Directed by ] Masahiko Kawahara

[ Performed by ]  Takaya Yamauchi/Rina Uchiyama/Takumi Saito/Masato Irie
Dates 10/23 Sat 2010 ‐ 10/25 Mon 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Created and performed by] Peeping Tom
Dates 11/16 Tue 2010 ‐ 11/28 Sun 2010
Venue Theatre Tram 
Artists [ Supervisor ] Mansai Nomura
[ Written by ] Takeshi Kawamura 
[ Directed by ] Yutaka  Kuramochi
[ Designer ] Yukio Horio
[Costume] Etsuko Handa
[Choreography ] Syuji Onodera  
[ Performed by ] Kenichi Okamoto / Seika Kuze /Bengaru / Naomi Nishida
  Yasuto Kosuda /Takaomi Tamaki /Yoshihiro Kasuya / Mariko Aso / Shoko Takao
Dates 12/02 Thu 2010 ‐ 12/11 Sat 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Directed by] Simon McBurney
[Compose] Honjoh Hidetaro 

[Performed by] Eri Fukatsu/ Cho Songha /Yoshi Oida /Ryoko Tateishi/Junko Uchida / Kaho Aso /Yasuyo Mochizuki / Kentaro Mizuki /Keitoku Takata / Honjoh Hidetaro    
Dates 12/17 Fri 2010 ‐ 12/18 Sat 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Performed by] Tetsunojyo Kanze / Shinya Umewaka / Kiyoshi Katayama / Yoshimasa Kanze /Mansai Nomura / Hirotada Kamei / the other

Dates 12/23 Thu 2010 ‐ 12/26 Sun 2010
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written by ] Yasunari Takahashi
[ Directed by ] Mansai Nomura
[ Designer ] Yukio Horio

[Performed by]  Mansai Nomura /Ukon Miyake / Yukio Ishida / Chikanari Miyake /Yuusuke Takazawa/ Hiroharu Fukata / Kazunori Takano / Haruo Tsukizaki / Ryota Nomura/ Mansaku-no-Kai Kyogen Company
[Musicians]
Fue (Noh-Flute) : Hiyoruki Matsuda(12/23,24)/ Satoshi Tsukitaku(12/25,26)
Taiko (Noh-Drum) : Hitoshi Sakurai
Dates 05/19 Thu 2011 ‐ 05/22 Sun 2011
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written by ] William Shakespeare
[ Directed by ] Georges Lavaudant

Completed Performances