Past Performances

2008 ‐

Dates 06/13 Fri 2008 ‐ 06/14 Sat 2008
Venue Theatre Tram 
Artists [Written by]  Marius von Meyenburg Translated by Yoko
[Naito ,Directed by]  Seiji Nozoe
[Performed by] Yuichiro Nakayama/Tamaki Ogawa/Kintaro Hara/Takashi Yamanaka
Dates 06/20 Fri 2008 ‐ 06/22 Sun 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Performed by] Yukihiro Isso / Mansai Nomura / Hirotada Kamei
Dates 07/01 Tue 2008 ‐ 07/01 Tue 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists Devised and Performed by Mansai Nomura,Artistic Director
Dates 07/12 Sat 2008 ‐ 07/15 Tue 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Written and Directed by] Teresa Ludovico
[Perfomed by] Ookata Hisako/Noboru Matsuhashi/Rie Toyoshima/Tatsuya Kusuhara/Madoko Hagi
Dates 08/16 Sat 2008 ‐ 08/17 Sun 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Dates 09/14 Sun 2008 ‐ 09/28 Sun 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [ Written by ] Paul Auster
[ Adapted and Directed by ] Akira Shirai
[ Performed by ] Toru Nakamura / Kei Tanaka
Ichiro Mikami / Hiroshi Ohmori / Takayasu Komiya / Akiyoshi Sakurai / Eriko Hatsune / Hiroe Oka
Dates 09/26 Fri 2008 ‐ 10/13 Mon 2008
Venue Theatre Tram 
Artists [ Written by ] Hideki Noda & Colin Teevan
[ Directed by ] Hideki Noda
[ Composed by ] Denzaemon Tanaka XIII
[ Performed by ] Hideki Noda / Harry Gostelow / Kathryn Hunter / Glyn Pritchard
Dates 10/18 Sat 2008 ‐ 10/19 Sun 2008
Venue  
Dates 11/11 Tue 2008 ‐ 11/24 Mon 2008
Venue Theatre Tram 
Artists [ Written by ]  Kobo Abe
[ Directed by ] Toshiki Okada
[ Performed by ]  Juichi Kobayashi / Akaji Maro / Takeshi Wakamatsu / Hana Kino / Tomohiko Imai /
Tamaki Kenmotsu / Kei Kato / Koromo Tomosato / Tokio Emoto / Kiriko Kure /
Rin Shiota / Yoji Izumi / Eriko Aso / Naohiro Ariyama
Dates 11/21 Fri 2008 ‐ 11/29 Sat 2008
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists Devised and Performed by Mansai Nomura ,Artistic Director
Dates 02/05 Thu 2009 ‐ 02/07 Sat 2009
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Created and performed by] Peeping Tom
Dates 02/12 Thu 2009 ‐ 03/01 Sun 2009
Venue Theatre Tram 
Artists In a new version translated by Tom Stoppard
[Written by] Luigi Pirandello
[Directed and performed by ] Akira Shirai
[Performed by] Kazuyoshi Kushida/Natsuko Akiyama/Tetsuya Chiba/Kaoru Hasebe/Mubu Nakayama/Akiyoshi Sakurai/Takayuki Sorita/Yohei Ohbayashi/Taku Sato/Rokunosuke Ikeda
Dates 02/24 Tue 2009 ‐ 02/24 Tue 2009
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists Devised and Performed by Mansai Nomura,Artistic Director
Dates 03/05 Thu 2009 ‐ 03/16 Mon 2009
Venue Setagaya Public Theatre 
Artists [Directed by] Simon McBurney
[Performed by] Eri Fukatsu, Songha Cho /Ryoko Tateishi/Junko Uchida, Yasuyo Mochizuki, Kaho Aso, Kentaro Mizuki /Keitoku Takata, Nigoshichi Shimouma/Honjoh Hidetaro 

Completed Performances